Contact Us

บริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขผู้เสียภาษี 010 553 202 2151

โทรศัพท์: (+66) 0-2691-5402-4

โทรสาร: (+66) 0-2691-5432

Download Map

โรงงานรังสิต:

9/78  หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: (+66) 0-2902-2539 ~ 42

โทรสาร: (+66) 0-2902-2667

อีเมล์: organo_t@organothailand.com


View Organo (Thailand) Co.,Ltd. in a larger map


Download Map