Environmental Policy


บริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของภูมิภาคนี้  มีความชำนาญในการผลิตน้ำบริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม, จำหน่ายสารเคมีเพื่อการปรับปรุงสภาพน้ำและให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีคุณภาพ

ในการวางรากฐานเพื่อเสริมสร้างและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะ :

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่  กฏหมายและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อ:
  • ดำเนินการปรับปรุงและวางมาตรการป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง  โดยการควบคุมของเสียตามแนวทางที่กำหนด คือ:
  • ให้ความรู้  ฝึกอบรม และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งปันประสบการณ์กับกลุ่มสมาชิก, ลูกค้า, และผู้ค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม:
  • ร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการออกแบบโรงงานบำบัดน้ำ
  • ร่วมฝึกฝนให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ การเก็บรักษาสารเคมี โดยผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย