เป็นเจตนารมณ์ของบริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะ สร้าง,  จัดเตรียมอุปกรณ์,  บำรุงรักษาและหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ให้ระบบการบริหารคุณภาพของเราดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน

เพื่อจัดหา รักษาไว้ และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมาย ซี่งมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมในโครงการของบริษัท