Business Description

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจโรงงาน

ระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิก

น้ำบริสุทธิ์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์อิเลกทรอนิก (semiconductors), แผงควบคุมไฟฟ้าแบบผลึกเหลว (liquid crystal panel) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอื่น ๆ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแต่จะใช้เฉพาะกลุ่มโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัทต่างประเทศหลายแห่งก็นิยมใช้กันด้วย  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโรงงานระดับใหญ่ ออกาโนสนองความต้องการโดยทำให้การไหลเชิงปริมาตรของน้ำ (Flow volume) สูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ขณะเดียวกันก็ทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

ระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงงานทั่วไป

โอร์กาโน่ให้บริการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการจัดการน้ำ โดยประสานระบบที่มีความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ตรงต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมฟอกย้อม  อุตสาหกรรมรถยนต์  อุตสาหกรรมชุบโลหะ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ในประเทศญี่ปุ่น)

การบำบัดน้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องเป็นที่ไว้วางใจอย่างสูง  ออกาโนครองส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ในส่วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสำหรับระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ระบบบำบัดน้ำสำหรับการจัดการน้ำและระบบระบายน้ำทิ้ง

การเก็บน้ำบริสุทธิ์  การจ่ายน้ำ  และการจัดการระบายน้ำเสียล้วนเป็นบริการที่สำคัญยิ่ง  ออกาโนมีความได้เปรียบในเชิงเทคโนโลยีที่โดดเด่น เช่น ระบบบำบัดที่ก้าวหน้า การดูดซับ ด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   และการใช้โอโซน (Ozone)   การใช้เทคโนโลยีเยื่อแผ่น (Membrane Filtration) และกระบวนการบำบัดทางชีววิทยา (Biological treatment)

ระบบการบำบัดน้ำสำหรับโรงพยาบาลและโรงงานเภสัชกรรม

โอร์กาโน่ได้ประสานเทคโนโลยี่ที่มีความแตกต่างให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์การผลิตน้ำกลั่นเพื่อการทำยาฉีด (injection water)  ตลอดจนเครื่องกำเนิดไอน้ำจากน้ำบริสุทธิ์เพื่ออบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย บรัษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำโดยยึดหลักปรัชญาด้วยความแน่วแน่มั่นคงที่จะ จัดหาน้ำที่สะอาดปลอดภัยมีความบริสุทธิ์สูง  ให้ค่าแบคทีเรีย pyrogen เท่ากับ 0