Services

ธุรกิจการแก้ไขปัญหา

การบำรุงรักษา
จากรากฐานของการพัฒนาความรู้ความชำนาญมาเป็นเวลาหลายปี โอร์กาโน่ให้บริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ ตลอดจนซ่อมแซม, จัดหาอะไหล่ทดแทน, การตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอและการตรวจเช็คเพื่อการบำรุงรักษา

บริการจัดทำข้อเสนอแนะ

นอกจาก การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำที่มีอยู่  โอร์กาโน่ยังทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแนวการทำงานโดยมีทางแก้ไขที่สอดคล้องกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดการใช้สารเคมี และการปล่อยของเสีย

บริการ Outsource การบำบัดน้ำ

การบำรุงรักษาโดยรวม

โอร์กาโน่ รับผิดชอบงานบำรุงรักษาโดยรวม  ตลอดจนการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำและจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองให้ลูกค้า

การบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการ

โอร์กาโน่ ให้บริการจัดส่งทีมงานปฏิบัติการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำ ณ สถานที่ของลูกค้า

จัดหาน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

โอร์กาโน่ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้กับโรงงานของลูกค้าเพื่อให้ได้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการบริโภค